费凤别碑诗原文,翻译,赏析_拼音版_作者石勋 

费凤别碑诗

作者:石勋 朝代:两汉
费凤别碑诗原文

君讳凤。字伯萧。
梁相之元子。九江太守之长兄也。
世德袭爵。银艾相亚。
恢遐祖之鸿轨。拓前代之休踨。
邈逸越而难继。非群愚之所颂。
仁义本于心。慈孝着于性。
不失典术。行不越矩度。
清洁曒尔。埿而不滓。
恤忧矜厄。施而不记。
由近及远。靡不覆载。
故能阐令名而云腾。扬盛声而风布。
践郡右职。三贡献计。
辟州式部。忠以卫上。
汉安二年。吴郡太守东海郭君以君有逶蛇之节。
自公之操。年卅一举孝廉。
拜郎中。除东国新平长。
神化风靡。惠以流下。
静而为治。匪烦匪扰。
干干日(左禾右田下厂久)。矜此黔首。
功成事就。色斯高举。
宰司委职位。思贤以自辅。
玄懿守谦虚。白驹以(上逐下巾)阻。
丹阳有越寇。没□□□□。
命君讨理之。试守故鄣长。
盖危乱有不让。又畏此之罪苦。
□□而□牧。爰止其师旅。
窎若飞鹰鵕。(左去右虍下巾)若夫(左九右虍下巾)。
彊者绥以德。弱者以仁抚。
简在上帝心。功训而特纪。
轓舆宰堂邑。基月而致道。
视□□□□。遂护亐卿尹。
中表之恩情。兄弟与甥舅。
樢与女萝性。乐松之茂好。
闻君显令名。举宗为欢喜。
不悟奄忽终。藏形而匿影。
耕夫释耒耜。桑妇投鉤莒。
道阻而且长。望远泪如雨。
策马循大路。搴裳而涉洧。
悠悠歌黍离。思黄鸟集亐楚。
惴惴之临穴。送君于厚土。
嗟嗟悲且伤。每食□不饱。
夫人笃旧好。不以存亡改。
文平感渭阳。悽怆益以甚。
诸姑咸壁踊。爰及君伯姊。
孝孙字符宰。生不识考妣。
追惟厥祖恩。蓬首斩縗杖。
世所不能为。流称于乡党。
见吾若君存。剥裂而不已。
壹别会无期。相去三千里。
绝翰永慷慨。泣下不可止。

费凤别碑诗拼音解读

jun1 huì fèng 。zì bó xiāo 。
liáng xiàng zhī yuán zǐ 。jiǔ jiāng tài shǒu zhī zhǎng xiōng yě 。
shì dé xí jué 。yín ài xiàng yà 。
huī xiá zǔ zhī hóng guǐ 。tuò qián dài zhī xiū zōng 。
miǎo yì yuè ér nán jì 。fēi qún yú zhī suǒ sòng 。
rén yì běn yú xīn 。cí xiào zhe yú xìng 。
bú shī diǎn shù 。háng bú yuè jǔ dù 。
qīng jié jiǎo ěr 。ní ér bú zǐ 。
xù yōu jīn è 。shī ér bú jì 。
yóu jìn jí yuǎn 。mí bú fù zǎi 。
gù néng chǎn lìng míng ér yún téng 。yáng shèng shēng ér fēng bù 。
jiàn jun4 yòu zhí 。sān gòng xiàn jì 。
pì zhōu shì bù 。zhōng yǐ wèi shàng 。
hàn ān èr nián 。wú jun4 tài shǒu dōng hǎi guō jun1 yǐ jun1 yǒu wēi shé zhī jiē 。
zì gōng zhī cāo 。nián sà yī jǔ xiào lián 。
bài láng zhōng 。chú dōng guó xīn píng zhǎng 。
shén huà fēng mí 。huì yǐ liú xià 。
jìng ér wéi zhì 。fěi fán fěi rǎo 。
gàn gàn rì (zuǒ hé yòu tián xià chǎng jiǔ )。jīn cǐ qián shǒu 。
gōng chéng shì jiù 。sè sī gāo jǔ 。
zǎi sī wěi zhí wèi 。sī xián yǐ zì fǔ 。
xuán yì shǒu qiān xū 。bái jū yǐ (shàng zhú xià jīn )zǔ 。
dān yáng yǒu yuè kòu 。méi □□□□。
mìng jun1 tǎo lǐ zhī 。shì shǒu gù zhāng zhǎng 。
gài wēi luàn yǒu bú ràng 。yòu wèi cǐ zhī zuì kǔ 。
□□ér □mù 。yuán zhǐ qí shī lǚ 。
diào ruò fēi yīng jun4 。(zuǒ qù yòu hǔ xià jīn )ruò fū (zuǒ jiǔ yòu hǔ xià jīn )。
jiāng zhě suí yǐ dé 。ruò zhě yǐ rén fǔ 。
jiǎn zài shàng dì xīn 。gōng xùn ér tè jì 。
fān yú zǎi táng yì 。jī yuè ér zhì dào 。
shì □□□□。suí hù yū qīng yǐn 。
zhōng biǎo zhī ēn qíng 。xiōng dì yǔ shēng jiù 。
mù yǔ nǚ luó xìng 。lè sōng zhī mào hǎo 。
wén jun1 xiǎn lìng míng 。jǔ zōng wéi huān xǐ 。
bú wù yǎn hū zhōng 。cáng xíng ér nì yǐng 。
gēng fū shì lěi sì 。sāng fù tóu gōu jǔ 。
dào zǔ ér qiě zhǎng 。wàng yuǎn lèi rú yǔ 。
cè mǎ xún dà lù 。qiān shang ér shè wěi 。
yōu yōu gē shǔ lí 。sī huáng niǎo jí yū chǔ 。
zhuì zhuì zhī lín xué 。sòng jun1 yú hòu tǔ 。
jiē jiē bēi qiě shāng 。měi shí □bú bǎo 。
fū rén dǔ jiù hǎo 。bú yǐ cún wáng gǎi 。
wén píng gǎn wèi yáng 。qì chuàng yì yǐ shèn 。
zhū gū xián bì yǒng 。yuán jí jun1 bó zǐ 。
xiào sūn zì fú zǎi 。shēng bú shí kǎo bǐ 。
zhuī wéi jué zǔ ēn 。péng shǒu zhǎn shuāi zhàng 。
shì suǒ bú néng wéi 。liú chēng yú xiāng dǎng 。
jiàn wú ruò jun1 cún 。bāo liè ér bú yǐ 。
yī bié huì wú qī 。xiàng qù sān qiān lǐ 。
jué hàn yǒng kāng kǎi 。qì xià bú kě zhǐ 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

费凤别碑诗原文,费凤别碑诗翻译,费凤别碑诗赏析,费凤别碑诗阅读答案,出自石勋的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.nulog.cn/shi/46840.html

诗词类别

石勋的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语