【中吕】粉蝶儿 集中州韵原文,翻译,赏析_拼音版_作者黑老五 

【中吕】粉蝶儿 集中州韵

作者:黑老五 朝代:元代
【中吕】粉蝶儿 集中州韵原文
从东陇风动松呼,听叮咛定睛睁觑,望苍谩钝广黄芦。却樵夫,遇渔父,递
知机携物。便盘旋千转前湖,看寒山晚关滩渡。
 【醉春风】指是志诗书,友酬酒就举。盘桓欢玩拼欢娱,吟音饮足。足。己
意微舒,答他佳趣,渐纤瞻录。
 【红绣鞋】才在怪歪崖捱步,磨过多过河渠,野赊斜隔这些疏。沉吟林阴阻,
甘探淡淡儒,趁村门人问取。
 【石榴花】望湘江港上长芦,笼松拥洞横铺。视茨此是尔之居,小樵笑老夫。
行岭登途,下凹凸狭压搓芽树,迈崖侧阶歪路。野接茄结隔斜铺,看关还滩但
慢弯沽。
 【斗鹌鹑】毒雾睹古渡糊突,吾不如读书杜甫。小道道老稻樵枯,那华那
华架橹,荡浆慌忙向穰荡宿。暗谈贪担担夫,偎碎萎翡翠宜图,岩崦渐濂纤淹
出。
 【十二月】小鸟鹊高巢梢噪呼,骑一骑急喜避崎岖。乌酥土枯湖古渡,岚惨
淡庵勘堪图。看看晚残山慢阻,忙忙莽望穰荒伏。
 【尧民歌】呀,陇东哄贡冲松动猛风毒,自姿尔思此诗赋。蓝关暂俺暗参吾,
那家他把夹芭居。抽首就踌躇,裁划该载孤,闷昏奔村门去。
 【耍孩儿】盘桓疃畔峦端路,见一个绕倒忉骚老夫。穿一领袖头露肘旧绸服,
骑一匹便鞭扌扇蹇嫣驴。轻行停省惊睁目,迤<辶里>即迷失记途,多因是抹坡错
过多过阻。虫蛩蜂丛猛动,禽吟林阴荫疏。
 【四煞】那厮儿拿瓜那塔要这老儿近身频问取,那厮儿故徒不顾都胡觑;那
老儿欠谦廉俭粘拈絮,那厮儿奸亻孱还顽懒惮语。缠绵转见涎天暮,那厮儿始使
兹之指视,这老儿既知喜己眉舒。
 【三煞】你望那草桥拗小道绕,青菱萍正径出。那里有雨余渠处淤墟土,
艰难涧湾潺寒滩返岸残山晚,助苦楚雾模糊古墓枯芜毒虎伏。荒凉苍莽羊肠曲,
黑泥壁颓摧废驿,杂下凹答撒沙湖。
 【二煞】感咱岚淡黯,近人云称逐。那里有帘纤渐堑粘签足,跌斜歇客歇遮
尔舍,在拐挨槐窄矮屋。兀良望烘风松朦胧从东去,那槎牙夹芭巴他家打火,
休忧愁扣柳邮有酒投壶。
 【煞尾】那厮儿本分蠢钝淳,这老儿别也扯柘苦。听称名姓叮咛诉,则向那
聚旅无虞去处宿。
【中吕】粉蝶儿 集中州韵拼音解读
cóng dōng lǒng fēng dòng sōng hū ,tīng dīng níng dìng jīng zhēng qù ,wàng cāng màn dùn guǎng huáng lú 。què qiáo fū ,yù yú fù ,dì
zhī jī xié wù 。biàn pán xuán qiān zhuǎn qián hú ,kàn hán shān wǎn guān tān dù 。
 【zuì chūn fēng 】zhǐ shì zhì shī shū ,yǒu chóu jiǔ jiù jǔ 。pán huán huān wán pīn huān yú ,yín yīn yǐn zú 。zú 。jǐ
yì wēi shū ,dá tā jiā qù ,jiàn xiān zhān lù 。
 【hóng xiù xié 】cái zài guài wāi yá ái bù ,mó guò duō guò hé qú ,yě shē xié gé zhè xiē shū 。chén yín lín yīn zǔ ,
gān tàn dàn dàn rú ,chèn cūn mén rén wèn qǔ 。
 【shí liú huā 】wàng xiāng jiāng gǎng shàng zhǎng lú ,lóng sōng yōng dòng héng pù 。shì cí cǐ shì ěr zhī jū ,xiǎo qiáo xiào lǎo fū 。
háng lǐng dēng tú ,xià āo tū xiá yā cuō yá shù ,mài yá cè jiē wāi lù 。yě jiē qié jié gé xié pù ,kàn guān hái tān dàn
màn wān gū 。
 【dòu ān chún 】dú wù dǔ gǔ dù hú tū ,wú bú rú dú shū dù fǔ 。xiǎo dào dào lǎo dào qiáo kū ,nà huá nà
huá jià lǔ ,dàng jiāng huāng máng xiàng ráng dàng xiǔ 。àn tán tān dān dān fū ,wēi suì wěi fěi cuì yí tú ,yán yān jiàn lián xiān yān
chū 。
 【shí èr yuè 】xiǎo niǎo què gāo cháo shāo zào hū ,qí yī qí jí xǐ bì qí qū 。wū sū tǔ kū hú gǔ dù ,lán cǎn
dàn ān kān kān tú 。kàn kàn wǎn cán shān màn zǔ ,máng máng mǎng wàng ráng huāng fú 。
 【yáo mín gē 】ya ,lǒng dōng hǒng gòng chōng sōng dòng měng fēng dú ,zì zī ěr sī cǐ shī fù 。lán guān zàn ǎn àn cān wú ,
nà jiā tā bǎ jiá bā jū 。chōu shǒu jiù chóu chú ,cái huá gāi zǎi gū ,mèn hūn bēn cūn mén qù 。
 【shuǎ hái ér 】pán huán tuǎn pàn luán duān lù ,jiàn yī gè rào dǎo dāo sāo lǎo fū 。chuān yī lǐng xiù tóu lù zhǒu jiù chóu fú ,
qí yī pǐ biàn biān tí shàn jiǎn yān lǘ 。qīng háng tíng shěng jīng zhēng mù ,yǐ <zǒu lǐ >jí mí shī jì tú ,duō yīn shì mò pō cuò
guò duō guò zǔ 。chóng qióng fēng cóng měng dòng ,qín yín lín yīn yīn shū 。
 【sì shà 】nà sī ér ná guā nà tǎ yào zhè lǎo ér jìn shēn pín wèn qǔ ,nà sī ér gù tú bú gù dōu hú qù ;nà
lǎo ér qiàn qiān lián jiǎn zhān niān xù ,nà sī ér jiān dān chán hái wán lǎn dàn yǔ 。chán mián zhuǎn jiàn xián tiān mù ,nà sī ér shǐ shǐ
zī zhī zhǐ shì ,zhè lǎo ér jì zhī xǐ jǐ méi shū 。
 【sān shà 】nǐ wàng nà cǎo qiáo niù xiǎo dào rào ,qīng líng píng zhèng jìng chū 。nà lǐ yǒu yǔ yú qú chù yū xū tǔ ,
jiān nán jiàn wān chán hán tān fǎn àn cán shān wǎn ,zhù kǔ chǔ wù mó hú gǔ mù kū wú dú hǔ fú 。huāng liáng cāng mǎng yáng cháng qǔ ,
hēi ní bì tuí cuī fèi yì ,zá xià āo dá sā shā hú 。
 【èr shà 】gǎn zán lán dàn àn ,jìn rén yún chēng zhú 。nà lǐ yǒu lián xiān jiàn qiàn zhān qiān zú ,diē xié xiē kè xiē zhē
ěr shě ,zài guǎi āi huái zhǎi ǎi wū 。wū liáng wàng hōng fēng sōng méng lóng cóng dōng qù ,nà chá yá jiá bā bā tā jiā dǎ huǒ ,
xiū yōu chóu kòu liǔ yóu yǒu jiǔ tóu hú 。
 【shà wěi 】nà sī ér běn fèn chǔn dùn chún ,zhè lǎo ér bié yě chě zhè kǔ 。tīng chēng míng xìng dīng níng sù ,zé xiàng nà
jù lǚ wú yú qù chù xiǔ 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

【中吕】粉蝶儿 集中州韵原文,【中吕】粉蝶儿 集中州韵翻译,【中吕】粉蝶儿 集中州韵赏析,【中吕】粉蝶儿 集中州韵阅读答案,出自黑老五的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.nulog.cn/shi/59402.html

诗词类别

黑老五的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语