【双调】珍珠马南 情原文,翻译,赏析_拼音版_作者未知作者 

【双调】珍珠马南 情

作者:未知作者 朝代:元代
【双调】珍珠马南 情原文
箫声唤起瑶台月,独倚阑干情惨切。此恨与谁说,又值那黄昏时节。花飞也,
一点点似离人泪血。
 【步步骄南】暗想当年,罗帕上把新诗写,偷绾同心结。心猿乘,意马劣,
都将软玉温香,嫩枝柔叶。琴瑟正和协,不觉花影转过梧桐月。
 【雁儿落北】不觉的梧桐月转过西银台上,昏惨惨灯将灭。怎禁他纱窗外铁
马儿敲,这些时一团娇香肌瘦怯。
 【沉醉东风南】一团娇香肌瘦怯,半含羞翠钿轻帖。微笑对人悄说:休负了
今宵月。等闲间将海棠偷折,山盟共设:不许暂时少撇,若有个负心的教他随灯
儿便灭。
 【得胜令北】呀,若有一个负心的教他随灯灭,惨可可山盟海誓对谁说。海
神庙现放着勾魂帖,那神灵仔细写。你休要心斜,非是掩难割舍;你休要痴呆,
殷勤将春心漏泄。
 【忒忒令南】他殷勤将春心漏泄,我风流寸肠中热。因此上楚云深锁黄金阙,
休把佳期暂撇。燕山绝,湘江竭,断鱼封雁帖。
 【沽美酒北】湘北断鱼雁帖,他一去了信音绝,想着他负德辜恩将谎话说。
眼见的花残月缺,自别来甚时节甚时节。
 【好姐姐南】自别,逢时遇节,冷淡了风花雪月。奈愁肠万结,怎禁窗外铁
无休歇。一似环摇明月,又被西风将锦帐揭。
 【川拨棹北】又被西风将锦帐揭,倚帏屏情惨切。这些时信断音绝,眼中流
血。心内刀切,泪痕千叠,因此上渭城人肌肤瘦怯。
 【桃红菊南】渭城人肌肤瘦怯,楚天秋应难并叠。停勒了画眉郎京尹,补填
了河阳令满缺。
 【七弟兄北】补填了河阳令满缺,一片似火也。心间事与谁说,好教我行眠
立盹无明夜。今日个吹箫无伴彩云赊,闻筝的月下疏狂劣。画眉郎手脚拙,窃玉
的性情别,把好梦成吴越。
 【川拨棹南】成吴越,怎禁他巧言搬斗喋。平白地送暖偷寒,平白地送暖偷
寒,猛可的搬唇递舌。水晶丸不住撇,点钢锹一味撅。
 【梅花酒北】他将那点钢锹一迷里撅,劈贤刀手中撇。打捞起块丹枫叶,鸳
鸯被半床歇。胡蝶梦冷些些,破香囊后成血,楚馆着火焚者。
 【锦衣香南】他将那楚馆焚,秦楼来拽。洛浦填,泾河截。梅家庄水罐汤瓶
打为磁屑,贾充宅守定粉墙缺,武陵溪涧花儿钉了桩橛。楚襄王梦惊回者,汉相
如赶翻车辙。深锁芙蓉阙,紫箫吹裂,碧桃花下凤凰将翎毛生扯。
 【收江南北】呀,你敢在碧桃花下将凤毛扯,人生最苦是离别。山长永远路
途赊,何年是彻,响当当菱花镜碎玉簪折。
 【浆水令南】响当当菱花镜碎扌颠,支楞楞瑶琴弦断绝,革支支同心绾带扯,
击玎宝簪儿坠折。采莲人偏把并头折,比目鱼就池中冷水烧热。连枝树生砍折,
打捞起御水流红叶。蓝桥下翻滚滚波浪卷雪,祆神庙袄神庙焰腾腾火走金蛇。
 【尾声南】饶君巧把机谋设,止不住负心薄劣,梦儿里若见他俺与他分说。
【双调】珍珠马南 情拼音解读
xiāo shēng huàn qǐ yáo tái yuè ,dú yǐ lán gàn qíng cǎn qiē 。cǐ hèn yǔ shuí shuō ,yòu zhí nà huáng hūn shí jiē 。huā fēi yě ,
yī diǎn diǎn sì lí rén lèi xuè 。
 【bù bù jiāo nán 】àn xiǎng dāng nián ,luó pà shàng bǎ xīn shī xiě ,tōu wǎn tóng xīn jié 。xīn yuán chéng ,yì mǎ liè ,
dōu jiāng ruǎn yù wēn xiāng ,nèn zhī róu yè 。qín sè zhèng hé xié ,bú jiào huā yǐng zhuǎn guò wú tóng yuè 。
 【yàn ér luò běi 】bú jiào de wú tóng yuè zhuǎn guò xī yín tái shàng ,hūn cǎn cǎn dēng jiāng miè 。zěn jìn tā shā chuāng wài tiě
mǎ ér qiāo ,zhè xiē shí yī tuán jiāo xiāng jī shòu qiè 。
 【chén zuì dōng fēng nán 】yī tuán jiāo xiāng jī shòu qiè ,bàn hán xiū cuì diàn qīng tiē 。wēi xiào duì rén qiāo shuō :xiū fù le
jīn xiāo yuè 。děng xián jiān jiāng hǎi táng tōu shé ,shān méng gòng shè :bú xǔ zàn shí shǎo piě ,ruò yǒu gè fù xīn de jiāo tā suí dēng
ér biàn miè 。
 【dé shèng lìng běi 】ya ,ruò yǒu yī gè fù xīn de jiāo tā suí dēng miè ,cǎn kě kě shān méng hǎi shì duì shuí shuō 。hǎi
shén miào xiàn fàng zhe gōu hún tiē ,nà shén líng zǎi xì xiě 。nǐ xiū yào xīn xié ,fēi shì yǎn nán gē shě ;nǐ xiū yào chī dāi ,
yīn qín jiāng chūn xīn lòu xiè 。
 【tuī tuī lìng nán 】tā yīn qín jiāng chūn xīn lòu xiè ,wǒ fēng liú cùn cháng zhōng rè 。yīn cǐ shàng chǔ yún shēn suǒ huáng jīn què ,
xiū bǎ jiā qī zàn piě 。yàn shān jué ,xiāng jiāng jié ,duàn yú fēng yàn tiē 。
 【gū měi jiǔ běi 】xiāng běi duàn yú yàn tiē ,tā yī qù le xìn yīn jué ,xiǎng zhe tā fù dé gū ēn jiāng huǎng huà shuō 。
yǎn jiàn de huā cán yuè quē ,zì bié lái shèn shí jiē shèn shí jiē 。
 【hǎo jiě jiě nán 】zì bié ,féng shí yù jiē ,lěng dàn le fēng huā xuě yuè 。nài chóu cháng wàn jié ,zěn jìn chuāng wài tiě
wú xiū xiē 。yī sì huán yáo míng yuè ,yòu bèi xī fēng jiāng jǐn zhàng jiē 。
 【chuān bō zhào běi 】yòu bèi xī fēng jiāng jǐn zhàng jiē ,yǐ wéi píng qíng cǎn qiē 。zhè xiē shí xìn duàn yīn jué ,yǎn zhōng liú
xuè 。xīn nèi dāo qiē ,lèi hén qiān dié ,yīn cǐ shàng wèi chéng rén jī fū shòu qiè 。
 【táo hóng jú nán 】wèi chéng rén jī fū shòu qiè ,chǔ tiān qiū yīng nán bìng dié 。tíng lè le huà méi láng jīng yǐn ,bǔ tián
le hé yáng lìng mǎn quē 。
 【qī dì xiōng běi 】bǔ tián le hé yáng lìng mǎn quē ,yī piàn sì huǒ yě 。xīn jiān shì yǔ shuí shuō ,hǎo jiāo wǒ háng mián
lì dǔn wú míng yè 。jīn rì gè chuī xiāo wú bàn cǎi yún shē ,wén zhēng de yuè xià shū kuáng liè 。huà méi láng shǒu jiǎo zhuō ,qiè yù
de xìng qíng bié ,bǎ hǎo mèng chéng wú yuè 。
 【chuān bō zhào nán 】chéng wú yuè ,zěn jìn tā qiǎo yán bān dòu dié 。píng bái dì sòng nuǎn tōu hán ,píng bái dì sòng nuǎn tōu
hán ,měng kě de bān chún dì shé 。shuǐ jīng wán bú zhù piě ,diǎn gāng qiāo yī wèi juē 。
 【méi huā jiǔ běi 】tā jiāng nà diǎn gāng qiāo yī mí lǐ juē ,pī xián dāo shǒu zhōng piě 。dǎ lāo qǐ kuài dān fēng yè ,yuān
yāng bèi bàn chuáng xiē 。hú dié mèng lěng xiē xiē ,pò xiāng náng hòu chéng xuè ,chǔ guǎn zhe huǒ fén zhě 。
 【jǐn yī xiāng nán 】tā jiāng nà chǔ guǎn fén ,qín lóu lái zhuài 。luò pǔ tián ,jīng hé jié 。méi jiā zhuāng shuǐ guàn tāng píng
dǎ wéi cí xiè ,jiǎ chōng zhái shǒu dìng fěn qiáng quē ,wǔ líng xī jiàn huā ér dìng le zhuāng jué 。chǔ xiāng wáng mèng jīng huí zhě ,hàn xiàng
rú gǎn fān chē zhé 。shēn suǒ fú róng què ,zǐ xiāo chuī liè ,bì táo huā xià fèng huáng jiāng líng máo shēng chě 。
 【shōu jiāng nán běi 】ya ,nǐ gǎn zài bì táo huā xià jiāng fèng máo chě ,rén shēng zuì kǔ shì lí bié 。shān zhǎng yǒng yuǎn lù
tú shē ,hé nián shì chè ,xiǎng dāng dāng líng huā jìng suì yù zān shé 。
 【jiāng shuǐ lìng nán 】xiǎng dāng dāng líng huā jìng suì tí diān ,zhī léng léng yáo qín xián duàn jué ,gé zhī zhī tóng xīn wǎn dài chě ,
jī dīng bǎo zān ér zhuì shé 。cǎi lián rén piān bǎ bìng tóu shé ,bǐ mù yú jiù chí zhōng lěng shuǐ shāo rè 。lián zhī shù shēng kǎn shé ,
dǎ lāo qǐ yù shuǐ liú hóng yè 。lán qiáo xià fān gǔn gǔn bō làng juàn xuě ,xiān shén miào ǎo shén miào yàn téng téng huǒ zǒu jīn shé 。
 【wěi shēng nán 】ráo jun1 qiǎo bǎ jī móu shè ,zhǐ bú zhù fù xīn báo liè ,mèng ér lǐ ruò jiàn tā ǎn yǔ tā fèn shuō 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

【双调】珍珠马南 情原文,【双调】珍珠马南 情翻译,【双调】珍珠马南 情赏析,【双调】珍珠马南 情阅读答案,出自未知作者的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.nulog.cn/shi/60082.html

诗词类别

未知作者的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语