【南吕】香遍满 闺情原文,翻译,赏析_拼音版_作者未知作者 

【南吕】香遍满 闺情

作者:未知作者 朝代:元代
【南吕】香遍满 闺情原文
鸾凰同聘,寻思那时忒志成。谁信今番心不定,顿将人来薄幸。可怜无限情,
也似纸样轻,把往事空思省。
 【懒画眉】花开花谢闷如醒,日远日蔬冷似冰,眼前光景总凄清。漫水流花
径,庭院黄昏门半扃。
 【挂梧桐】谩教人忆茂陵,调琴谁共听?少个知音,斗帐沉烟冷。孤眠最若,
怕良宵永,这样凄凉如何教我捱到明。心肠纵然如铁硬,苦也思量,扑扑簌簌泪
倾。
 【浣溪沙】谁惯轻,害相思病,怨只怨枕闲衾剩。两三杯酒全无兴,空教我
十二栏干独自凭。心耿耿,想起虚脾情;耳边言,那取真本兰亭。
 【刘泼帽】对景、对景无心咏,倦时闻枝上流莺。如何唤的春愁醒?羞对画
屏。花间翡翠双双并,万虑生,独守着房栊静。
 【秋夜月】思饯行,思饯行,亲把香醪赠,一曲琵琶《阳关令》。春衫上泪
湿君曾,番成做画饼,似银瓶坠井。
 【东瓯令】人何在,梦难成。永远山遥不计程,雕鞍宝马无踪影。他那里胡
行径,朱颜绿鬓易凋零,无奈痛伤情。
 【金钱花】想你掩耳偷铃,为你缄口如瓶。待君归兮细评论,夫妻债雁同鸣,
欢会事凤和鸣。
 【尾】金钗钿盒重新整,翠被香温叙旧情,鲛绡带绾重再整。 四时思慕
 柳径花溪,梅梢褪粉丽日迟,桃杏芬芳蜂媒蝶使。树拖烟笼绿柳,柳花绵片
片飞。为咱思念伊,恐怕春又归。
 【东瓯令】花容貌,柳颦眉,云鬓堆鸦,温柔旖旎。方才款步我这金莲浸罗
袜冷,腾腾困困娇无力。雕栏曲槛,游蜂粉蝶飞,婷婷袅袅欲缓迟。
 【四团花】懒懒愁画眉,看看身渐蠃,情书欲写无凭寄。不见才郎,何时归
至。把阑干遍倚,将花头倦折。莺声呖呖,芳心自知。
 【东瓯令】薰风至,火云飞,则见那萱草葵榴初绽蕊。炎天酷暑浑无寐,迷
迷闷闷醒如醉。自怜月下月下影儿随,悒悒怏怏懒入罗帏。
 【梧桐树】泪暗垂,添憔悴,渐渐的这腰肢掩过裙儿衤至。一声、一声,塞
雁、塞雁,伤泪滴,远望云山,信杳音稀。未知多情把奴山盟记,莫得要再求,
再求新亲配美。
 【东瓯令】梧桐叶,晚风吹,则这无限的离情我便分付与谁?蓦听的阶下数
声寒蛩叫,扑扑簌簌红叶儿坠。碧天寒雁听了感伤悲,凄凄凉凉越添病疾。
 【浣溪沙】雪片飞,寒风起,闷恹恹自守孤帏。薄衾寒浸透香肌,盼情人阻
隔何日归。戍楼悠悠《三弄》品,气丝丝废寝忘食。鸾笺锦字诉与别离,痛伤情
泪痕湮透湿。
 【东鸥令】朔风紧,冻云垂,灵鹊儿檐间喳喳的来报喜。不承望今夜画堂里
刚刚的重完全,双双共入罗帏里。欢娱无奈被这晓鸡啼,咭咭聒聒好梦惊回。
 【尾声】想才郎难相会,关山遥远几时回,眼望天涯身化灰。
【南吕】香遍满 闺情拼音解读
luán huáng tóng pìn ,xún sī nà shí tuī zhì chéng 。shuí xìn jīn fān xīn bú dìng ,dùn jiāng rén lái báo xìng 。kě lián wú xiàn qíng ,
yě sì zhǐ yàng qīng ,bǎ wǎng shì kōng sī shěng 。
 【lǎn huà méi 】huā kāi huā xiè mèn rú xǐng ,rì yuǎn rì shū lěng sì bīng ,yǎn qián guāng jǐng zǒng qī qīng 。màn shuǐ liú huā
jìng ,tíng yuàn huáng hūn mén bàn jiōng 。
 【guà wú tóng 】màn jiāo rén yì mào líng ,diào qín shuí gòng tīng ?shǎo gè zhī yīn ,dòu zhàng chén yān lěng 。gū mián zuì ruò ,
pà liáng xiāo yǒng ,zhè yàng qī liáng rú hé jiāo wǒ ái dào míng 。xīn cháng zòng rán rú tiě yìng ,kǔ yě sī liàng ,pū pū sù sù lèi
qīng 。
 【huàn xī shā 】shuí guàn qīng ,hài xiàng sī bìng ,yuàn zhī yuàn zhěn xián qīn shèng 。liǎng sān bēi jiǔ quán wú xìng ,kōng jiāo wǒ
shí èr lán gàn dú zì píng 。xīn gěng gěng ,xiǎng qǐ xū pí qíng ;ěr biān yán ,nà qǔ zhēn běn lán tíng 。
 【liú pō mào 】duì jǐng 、duì jǐng wú xīn yǒng ,juàn shí wén zhī shàng liú yīng 。rú hé huàn de chūn chóu xǐng ?xiū duì huà
píng 。huā jiān fěi cuì shuāng shuāng bìng ,wàn lǜ shēng ,dú shǒu zhe fáng lóng jìng 。
 【qiū yè yuè 】sī jiàn háng ,sī jiàn háng ,qīn bǎ xiāng láo zèng ,yī qǔ pí pá 《yáng guān lìng 》。chūn shān shàng lèi
shī jun1 céng ,fān chéng zuò huà bǐng ,sì yín píng zhuì jǐng 。
 【dōng ōu lìng 】rén hé zài ,mèng nán chéng 。yǒng yuǎn shān yáo bú jì chéng ,diāo ān bǎo mǎ wú zōng yǐng 。tā nà lǐ hú
háng jìng ,zhū yán lǜ bìn yì diāo líng ,wú nài tòng shāng qíng 。
 【jīn qián huā 】xiǎng nǐ yǎn ěr tōu líng ,wéi nǐ jiān kǒu rú píng 。dài jun1 guī xī xì píng lùn ,fū qī zhài yàn tóng míng ,
huān huì shì fèng hé míng 。
 【wěi 】jīn chāi diàn hé zhòng xīn zhěng ,cuì bèi xiāng wēn xù jiù qíng ,jiāo xiāo dài wǎn zhòng zài zhěng 。 sì shí sī mù
 liǔ jìng huā xī ,méi shāo tuì fěn lì rì chí ,táo xìng fēn fāng fēng méi dié shǐ 。shù tuō yān lóng lǜ liǔ ,liǔ huā mián piàn
piàn fēi 。wéi zán sī niàn yī ,kǒng pà chūn yòu guī 。
 【dōng ōu lìng 】huā róng mào ,liǔ pín méi ,yún bìn duī yā ,wēn róu yǐ nǐ 。fāng cái kuǎn bù wǒ zhè jīn lián jìn luó
wà lěng ,téng téng kùn kùn jiāo wú lì 。diāo lán qǔ kǎn ,yóu fēng fěn dié fēi ,tíng tíng niǎo niǎo yù huǎn chí 。
 【sì tuán huā 】lǎn lǎn chóu huà méi ,kàn kàn shēn jiàn luǒ ,qíng shū yù xiě wú píng jì 。bú jiàn cái láng ,hé shí guī
zhì 。bǎ lán gàn biàn yǐ ,jiāng huā tóu juàn shé 。yīng shēng lì lì ,fāng xīn zì zhī 。
 【dōng ōu lìng 】xūn fēng zhì ,huǒ yún fēi ,zé jiàn nà xuān cǎo kuí liú chū zhàn ruǐ 。yán tiān kù shǔ hún wú mèi ,mí
mí mèn mèn xǐng rú zuì 。zì lián yuè xià yuè xià yǐng ér suí ,yì yì yàng yàng lǎn rù luó wéi 。
 【wú tóng shù 】lèi àn chuí ,tiān qiáo cuì ,jiàn jiàn de zhè yāo zhī yǎn guò qún ér yī zhì 。yī shēng 、yī shēng ,sāi
yàn 、sāi yàn ,shāng lèi dī ,yuǎn wàng yún shān ,xìn yǎo yīn xī 。wèi zhī duō qíng bǎ nú shān méng jì ,mò dé yào zài qiú ,
zài qiú xīn qīn pèi měi 。
 【dōng ōu lìng 】wú tóng yè ,wǎn fēng chuī ,zé zhè wú xiàn de lí qíng wǒ biàn fèn fù yǔ shuí ?mò tīng de jiē xià shù
shēng hán qióng jiào ,pū pū sù sù hóng yè ér zhuì 。bì tiān hán yàn tīng le gǎn shāng bēi ,qī qī liáng liáng yuè tiān bìng jí 。
 【huàn xī shā 】xuě piàn fēi ,hán fēng qǐ ,mèn yān yān zì shǒu gū wéi 。báo qīn hán jìn tòu xiāng jī ,pàn qíng rén zǔ
gé hé rì guī 。shù lóu yōu yōu 《sān nòng 》pǐn ,qì sī sī fèi qǐn wàng shí 。luán jiān jǐn zì sù yǔ bié lí ,tòng shāng qíng
lèi hén yān tòu shī 。
 【dōng ōu lìng 】shuò fēng jǐn ,dòng yún chuí ,líng què ér yán jiān zhā zhā de lái bào xǐ 。bú chéng wàng jīn yè huà táng lǐ
gāng gāng de zhòng wán quán ,shuāng shuāng gòng rù luó wéi lǐ 。huān yú wú nài bèi zhè xiǎo jī tí ,jī jī guō guō hǎo mèng jīng huí 。
 【wěi shēng 】xiǎng cái láng nán xiàng huì ,guān shān yáo yuǎn jǐ shí huí ,yǎn wàng tiān yá shēn huà huī 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

【南吕】香遍满 闺情原文,【南吕】香遍满 闺情翻译,【南吕】香遍满 闺情赏析,【南吕】香遍满 闺情阅读答案,出自未知作者的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.nulog.cn/shi/60449.html

诗词类别

未知作者的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语