【越调】小桃红_临川八景东原文,翻译,赏析_拼音版_作者盍西村 

【越调】小桃红_临川八景东

作者:盍西村 朝代:元代
【越调】小桃红_临川八景东原文
临川八景

东城早春

暮云楼阁画桥东,渐觉花心动。兰麝香中看鸾凤,笑融融,半醒不醉相陪奉。佳宾兴浓,主人情重,合和小桃红。

西园秋暮

玉簪金菊露凝秋,酿出西园秀。烟柳新来为谁瘦?畅风流,醉归不记黄昏后。小糟细酒,锦堂晴昼,拚却再扶头。

江岸水灯

万家灯火闹春桥,十里光相照。舞凤翔鸾势绝妙,可怜宵,波间涌出蓬莱岛。香烟乱飘,笙歌喧闹,飞上玉楼腰。

金堤风柳

落花飞絮舞晴沙,不似都门下。暮折朝攀梦中怕,最堪夸,牧童渔叟偏宜夏。清风睡煞,淡烟难画,掩映两三家。

客船晚烟

绿云冉冉锁清湾,香彻东西岸。官课今年九分办,厮追攀,渡头买得新鱼雁。杯盘不干,欢欣无限,忘了大家难。

戍楼残霞

戍楼残照断霞红,只有青山送。梨叶新来带霜重,望归鸿,归鸿也被西风弄。闲愁万种,旧游云梦,回首月明中。

市桥月色

玉龙高卧一天秋,宝镜青光透。星斗阑干雨晴后,绿悠悠,软风吹动玻璃皱。烟波顺流,乾坤如昼,半夜有行舟。

莲塘雨声

忽闻疏雨打新荷,有梦都惊破。头上闲云片时过,泛清波,兰舟饱载风流货。诸般小可,齐声高和,唱彻采莲歌。

杂咏

市朝名利少相关,成败经来惯。莫道无人识真赝,这其间,急流勇退谁能辨?一双俊眼,一条好汉,不见富春山。

古今荣辱转头空,都是相般弄。我道虚名不中用,劝英雄,眼前祸患休多种。秦宫汉冢,乌江云梦,依旧起秋风。

杏花开候不曾晴,败尽游人兴。红雪飞来满芳径,问春莺,春莺无语风方定。小蛮有情,夜凉人静,唱彻醉翁亭。

海棠开过到蔷薇,春色无多味。争奈新来越憔悴,教他谁,小环也似知人意。疏帘卷起,重门不闭,要看燕双飞。

淡烟微雨锁横塘,且看无风浪。一叶轻舟任飘荡,芰荷香,渔歌虽美休高唱。些儿晚凉,金沙滩上,多有睡鸳鸯。

绿杨堤畔蓼花洲,可爱溪山秀。烟水茫茫晚凉后,捕鱼舟,冲开万顷玻璃皱。乱云不收,残霞妆就,一片洞庭秋。

晚来群雀噪茅檐,渐渐云收敛。但觉新凉入藤簟,喜幽潜,佳人学得皆勤俭。闲情幽怨,新愁旧恨,不许上眉尖。

淡黄杨柳月中疏,今古横塘路。为问萧郎在何处,近来书,一帆又下潇湘去。试问别后,软绡红泪,多似露荷珠。
【越调】小桃红_临川八景东拼音解读
lín chuān bā jǐng

dōng chéng zǎo chūn

mù yún lóu gé huà qiáo dōng ,jiàn jiào huā xīn dòng 。lán shè xiāng zhōng kàn luán fèng ,xiào róng róng ,bàn xǐng bú zuì xiàng péi fèng 。jiā bīn xìng nóng ,zhǔ rén qíng zhòng ,hé hé xiǎo táo hóng 。

xī yuán qiū mù

yù zān jīn jú lù níng qiū ,niàng chū xī yuán xiù 。yān liǔ xīn lái wéi shuí shòu ?chàng fēng liú ,zuì guī bú jì huáng hūn hòu 。xiǎo zāo xì jiǔ ,jǐn táng qíng zhòu ,pīn què zài fú tóu 。

jiāng àn shuǐ dēng

wàn jiā dēng huǒ nào chūn qiáo ,shí lǐ guāng xiàng zhào 。wǔ fèng xiáng luán shì jué miào ,kě lián xiāo ,bō jiān yǒng chū péng lái dǎo 。xiāng yān luàn piāo ,shēng gē xuān nào ,fēi shàng yù lóu yāo 。

jīn dī fēng liǔ

luò huā fēi xù wǔ qíng shā ,bú sì dōu mén xià 。mù shé cháo pān mèng zhōng pà ,zuì kān kuā ,mù tóng yú sǒu piān yí xià 。qīng fēng shuì shà ,dàn yān nán huà ,yǎn yìng liǎng sān jiā 。

kè chuán wǎn yān

lǜ yún rǎn rǎn suǒ qīng wān ,xiāng chè dōng xī àn 。guān kè jīn nián jiǔ fèn bàn ,sī zhuī pān ,dù tóu mǎi dé xīn yú yàn 。bēi pán bú gàn ,huān xīn wú xiàn ,wàng le dà jiā nán 。

shù lóu cán xiá

shù lóu cán zhào duàn xiá hóng ,zhī yǒu qīng shān sòng 。lí yè xīn lái dài shuāng zhòng ,wàng guī hóng ,guī hóng yě bèi xī fēng nòng 。xián chóu wàn zhǒng ,jiù yóu yún mèng ,huí shǒu yuè míng zhōng 。

shì qiáo yuè sè

yù lóng gāo wò yī tiān qiū ,bǎo jìng qīng guāng tòu 。xīng dòu lán gàn yǔ qíng hòu ,lǜ yōu yōu ,ruǎn fēng chuī dòng bō lí zhòu 。yān bō shùn liú ,qián kūn rú zhòu ,bàn yè yǒu háng zhōu 。

lián táng yǔ shēng

hū wén shū yǔ dǎ xīn hé ,yǒu mèng dōu jīng pò 。tóu shàng xián yún piàn shí guò ,fàn qīng bō ,lán zhōu bǎo zǎi fēng liú huò 。zhū bān xiǎo kě ,qí shēng gāo hé ,chàng chè cǎi lián gē 。

zá yǒng

shì cháo míng lì shǎo xiàng guān ,chéng bài jīng lái guàn 。mò dào wú rén shí zhēn yàn ,zhè qí jiān ,jí liú yǒng tuì shuí néng biàn ?yī shuāng jun4 yǎn ,yī tiáo hǎo hàn ,bú jiàn fù chūn shān 。

gǔ jīn róng rǔ zhuǎn tóu kōng ,dōu shì xiàng bān nòng 。wǒ dào xū míng bú zhōng yòng ,quàn yīng xióng ,yǎn qián huò huàn xiū duō zhǒng 。qín gōng hàn zhǒng ,wū jiāng yún mèng ,yī jiù qǐ qiū fēng 。

xìng huā kāi hòu bú céng qíng ,bài jìn yóu rén xìng 。hóng xuě fēi lái mǎn fāng jìng ,wèn chūn yīng ,chūn yīng wú yǔ fēng fāng dìng 。xiǎo mán yǒu qíng ,yè liáng rén jìng ,chàng chè zuì wēng tíng 。

hǎi táng kāi guò dào qiáng wēi ,chūn sè wú duō wèi 。zhēng nài xīn lái yuè qiáo cuì ,jiāo tā shuí ,xiǎo huán yě sì zhī rén yì 。shū lián juàn qǐ ,zhòng mén bú bì ,yào kàn yàn shuāng fēi 。

dàn yān wēi yǔ suǒ héng táng ,qiě kàn wú fēng làng 。yī yè qīng zhōu rèn piāo dàng ,jì hé xiāng ,yú gē suī měi xiū gāo chàng 。xiē ér wǎn liáng ,jīn shā tān shàng ,duō yǒu shuì yuān yāng 。

lǜ yáng dī pàn liǎo huā zhōu ,kě ài xī shān xiù 。yān shuǐ máng máng wǎn liáng hòu ,bǔ yú zhōu ,chōng kāi wàn qǐng bō lí zhòu 。luàn yún bú shōu ,cán xiá zhuāng jiù ,yī piàn dòng tíng qiū 。

wǎn lái qún què zào máo yán ,jiàn jiàn yún shōu liǎn 。dàn jiào xīn liáng rù téng diàn ,xǐ yōu qián ,jiā rén xué dé jiē qín jiǎn 。xián qíng yōu yuàn ,xīn chóu jiù hèn ,bú xǔ shàng méi jiān 。

dàn huáng yáng liǔ yuè zhōng shū ,jīn gǔ héng táng lù 。wéi wèn xiāo láng zài hé chù ,jìn lái shū ,yī fān yòu xià xiāo xiāng qù 。shì wèn bié hòu ,ruǎn xiāo hóng lèi ,duō sì lù hé zhū 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

【越调】小桃红_临川八景东原文,【越调】小桃红_临川八景东翻译,【越调】小桃红_临川八景东赏析,【越调】小桃红_临川八景东阅读答案,出自盍西村的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.nulog.cn/shi/60527.html

诗词类别

盍西村的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语