北山移文原文,翻译,赏析_拼音版_作者孔稚珪 

北山移文

作者:孔稚珪 朝代:南北朝
北山移文原文

 钟山之英,草堂之灵,驰烟驿路,勒移山庭:

 夫以耿介拔俗之标,萧洒出尘之想,度白雪以方洁,干青云而直上,吾方知之矣。

 若其亭亭物表,皎皎霞外,芥千金而不眄,屣万乘其如脱,闻凤吹于洛浦,值薪歌于延濑,固亦有焉。

 岂期终始参差,苍黄翻覆,泪翟子之悲,恸朱公之哭。乍回迹以心染,或先贞而后黩,何其谬哉!呜呼,尚生不存,仲氏既往,山阿寂寥,千载谁赏!

 世有周子,隽俗之士,既文既博,亦玄亦史。然而学遁东鲁,习隐南郭,偶吹草堂,滥巾北岳。诱我松桂,欺我云壑。虽假容于江皋,乃缨情于好爵。

 其始至也,将欲排巢父,拉许由,傲百氏,蔑王侯。风情张日,霜气横秋。或叹幽人长往,或怨王孙不游。谈空空于释部,覈玄玄于道流,务光何足比,涓子不能俦。

 及其鸣驺入谷,鹤书赴陇,形驰魄散,志变神动。尔乃眉轩席次,袂耸筵上,焚芰制而裂荷衣,抗尘容而走俗状。风云凄其带愤,石泉咽而下怆,望林峦而有失,顾草木而如丧。

 至其钮金章,绾墨绶,跨属城之雄,冠百里之首。张英风于海甸,驰妙誉于浙右。道帙长摈,法筵久埋。敲扑喧嚣犯其虑,牒诉倥偬装其怀。琴歌既断,酒赋无续,常绸缪于结课,每纷纶于折狱,笼张赵于往图,架卓鲁于前箓,希踪三辅豪,驰声九州牧。

 使我高霞孤映,明月独举,青松落阴,白云谁侣?磵户摧绝无与归,石径荒凉徒延伫。至于还飙入幕,写雾出楹,蕙帐空兮夜鹤怨,山人去兮晓猨惊。昔闻投簪逸海岸,今见解兰缚尘缨。于是南岳献嘲,北陇腾笑,列壑争讥,攒峰竦诮。慨游子之我欺,悲无人以赴吊。

 故其林惭无尽,涧愧不歇,秋桂遣风,春萝罢月。骋西山之逸议,驰东皋之素谒。

 今又促装下邑,浪栧上京,虽情殷于魏阙,或假步于山扃。岂可使芳杜厚颜,薜荔蒙耻,碧岭再辱,丹崖重滓,尘游躅于蕙路,污渌池以洗耳。宜扃岫幌,掩云关,敛轻雾,藏鸣湍。截来辕于谷口,杜妄辔于郊端。于是丛条瞋胆,叠颖怒魄。或飞柯以折轮,乍低枝而扫迹。请回俗士驾,为君谢逋客。

北山移文拼音解读

 zhōng shān zhī yīng ,cǎo táng zhī líng ,chí yān yì lù ,lè yí shān tíng :

 fū yǐ gěng jiè bá sú zhī biāo ,xiāo sǎ chū chén zhī xiǎng ,dù bái xuě yǐ fāng jié ,gàn qīng yún ér zhí shàng ,wú fāng zhī zhī yǐ 。

 ruò qí tíng tíng wù biǎo ,jiǎo jiǎo xiá wài ,jiè qiān jīn ér bú miǎn ,xǐ wàn chéng qí rú tuō ,wén fèng chuī yú luò pǔ ,zhí xīn gē yú yán lài ,gù yì yǒu yān 。

 qǐ qī zhōng shǐ cān chà ,cāng huáng fān fù ,lèi zhái zǐ zhī bēi ,tòng zhū gōng zhī kū 。zhà huí jì yǐ xīn rǎn ,huò xiān zhēn ér hòu dú ,hé qí miù zāi !wū hū ,shàng shēng bú cún ,zhòng shì jì wǎng ,shān ā jì liáo ,qiān zǎi shuí shǎng !

 shì yǒu zhōu zǐ ,jun4 sú zhī shì ,jì wén jì bó ,yì xuán yì shǐ 。rán ér xué dùn dōng lǔ ,xí yǐn nán guō ,ǒu chuī cǎo táng ,làn jīn běi yuè 。yòu wǒ sōng guì ,qī wǒ yún hè 。suī jiǎ róng yú jiāng gāo ,nǎi yīng qíng yú hǎo jué 。

 qí shǐ zhì yě ,jiāng yù pái cháo fù ,lā xǔ yóu ,ào bǎi shì ,miè wáng hóu 。fēng qíng zhāng rì ,shuāng qì héng qiū 。huò tàn yōu rén zhǎng wǎng ,huò yuàn wáng sūn bú yóu 。tán kōng kōng yú shì bù ,hé xuán xuán yú dào liú ,wù guāng hé zú bǐ ,juān zǐ bú néng chóu 。

 jí qí míng zōu rù gǔ ,hè shū fù lǒng ,xíng chí pò sàn ,zhì biàn shén dòng 。ěr nǎi méi xuān xí cì ,mèi sǒng yàn shàng ,fén jì zhì ér liè hé yī ,kàng chén róng ér zǒu sú zhuàng 。fēng yún qī qí dài fèn ,shí quán yān ér xià chuàng ,wàng lín luán ér yǒu shī ,gù cǎo mù ér rú sàng 。

 zhì qí niǔ jīn zhāng ,wǎn mò shòu ,kuà shǔ chéng zhī xióng ,guàn bǎi lǐ zhī shǒu 。zhāng yīng fēng yú hǎi diàn ,chí miào yù yú zhè yòu 。dào zhì zhǎng bìn ,fǎ yàn jiǔ mái 。qiāo pū xuān xiāo fàn qí lǜ ,dié sù kōng zǒng zhuāng qí huái 。qín gē jì duàn ,jiǔ fù wú xù ,cháng chóu miù yú jié kè ,měi fēn lún yú shé yù ,lóng zhāng zhào yú wǎng tú ,jià zhuó lǔ yú qián lù ,xī zōng sān fǔ háo ,chí shēng jiǔ zhōu mù 。

 shǐ wǒ gāo xiá gū yìng ,míng yuè dú jǔ ,qīng sōng luò yīn ,bái yún shuí lǚ ?jiàn hù cuī jué wú yǔ guī ,shí jìng huāng liáng tú yán zhù 。zhì yú hái biāo rù mù ,xiě wù chū yíng ,huì zhàng kōng xī yè hè yuàn ,shān rén qù xī xiǎo yuán jīng 。xī wén tóu zān yì hǎi àn ,jīn jiàn jiě lán fù chén yīng 。yú shì nán yuè xiàn cháo ,běi lǒng téng xiào ,liè hè zhēng jī ,zǎn fēng sǒng qiào 。kǎi yóu zǐ zhī wǒ qī ,bēi wú rén yǐ fù diào 。

 gù qí lín cán wú jìn ,jiàn kuì bú xiē ,qiū guì qiǎn fēng ,chūn luó bà yuè 。chěng xī shān zhī yì yì ,chí dōng gāo zhī sù yè 。

 jīn yòu cù zhuāng xià yì ,làng yì shàng jīng ,suī qíng yīn yú wèi què ,huò jiǎ bù yú shān jiōng 。qǐ kě shǐ fāng dù hòu yán ,bì lì méng chǐ ,bì lǐng zài rǔ ,dān yá zhòng zǐ ,chén yóu zhú yú huì lù ,wū lù chí yǐ xǐ ěr 。yí jiōng xiù huǎng ,yǎn yún guān ,liǎn qīng wù ,cáng míng tuān 。jié lái yuán yú gǔ kǒu ,dù wàng pèi yú jiāo duān 。yú shì cóng tiáo tián dǎn ,dié yǐng nù pò 。huò fēi kē yǐ shé lún ,zhà dī zhī ér sǎo jì 。qǐng huí sú shì jià ,wéi jun1 xiè bū kè 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

孔稚珪 孔稚珪 孔稚珪(447~501)南朝齐骈文家。一作孔珪,字德璋,会稽山阴(今浙江绍兴)人。刘宋时,曾任尚书殿中郎。齐武帝永明年间,任御史中丞。齐明帝建武初年,上书建议北征。东昏侯永元元年(499),迁太子詹事。死后追赠金紫光禄大夫。…详情

北山移文原文,北山移文翻译,北山移文赏析,北山移文阅读答案,出自孔稚珪的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.nulog.cn/shi/61959.html

诗词类别

孔稚珪的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语