大鹏赋·并序原文,翻译,赏析_拼音版_作者李白 

大鹏赋·并序

作者:李白 朝代:唐朝
大鹏赋·并序原文

余昔于江陵,见天台司马子微,谓余有仙风道骨,可与神游八极之表。因著大鹏遇希有鸟赋以自广。此赋已传于世,往往人间见之。悔其少作,未穷宏达之旨,中年弃之。及读晋书,睹阮宣子大鹏赞,鄙心陋之。遂更记忆,多将旧本不同。今复存手集,岂敢传诸作者?庶可示之子弟而已。其辞曰:

南华老仙,发天机于漆园。吐峥嵘之高论,开浩荡之奇言。徵至怪于齐谐,谈北溟之有鱼。吾不知其几千里,其名曰鲲。化成大鹏,质凝胚浑。脱鬐鬣于海岛,张羽毛于天门。刷渤澥之春流,晞扶桑之朝暾。燀赫乎宇宙,凭陵乎昆仑。一鼓一舞,烟朦沙昏。五岳为之震荡,百川为之崩奔。

乃蹶厚地,揭太清。亘层霄,突重溟。激三千以崛起,向九万而迅征。背嶪太山之崔嵬,翼举长云之纵横。左回右旋,倏阴忽明。历汗漫以夭矫,羾阊阖之峥嵘。簸鸿蒙,扇雷霆。斗转而天动,山摇而海倾。怒无所搏,雄无所争。固可想象其势,仿佛其形。

若乃足萦虹蜺,目耀日月。连轩沓拖,挥霍翕忽。喷气则六合生云,洒毛则千里飞雪。邈彼北荒,将穷南图。运逸翰以傍击,鼓奔飙而长驱。烛龙衔光以照物,列缺施鞭而启途。块视三山,杯观五湖。其动也神应,其行也道俱。任公见之而罢钓,有穷不敢以弯弧。莫不投竿失镞,仰之长吁。

尔其雄姿壮观,坱轧河汉。上摩苍苍,下覆漫漫。盘古开天而直视,羲和倚日以旁叹。缤纷乎八荒之间,掩映乎四海之半。当胸臆之掩昼,若混茫之未判。忽腾覆以回转,则霞廓而雾散。

然后六月一息,至于海湄。欻翳景以横翥,逆高天而下垂。憩乎泱漭之野,入乎汪湟之池。猛势所射,馀风所吹。溟涨沸渭,岩峦纷披。天吴为之怵栗,海若为之躨跜。巨鳌冠山而却走,长鲸腾海而下驰。缩壳挫鬣,莫之敢窥。吾亦不测其神怪之若此,盖乃造化之所为。

岂比夫蓬莱之黄鹄,夸金衣与菊裳?耻苍梧之玄凤,耀彩质与锦章。既服御于灵仙,久驯扰于池隍。精卫殷勤于衔木,鶢鶋悲愁乎荐觞。天鸡警晓于蟠桃,踆乌晰耀于太阳。不旷荡而纵适,何拘挛而守常?未若兹鹏之逍遥,无厥类乎比方。不矜大而暴猛,每顺时而行藏。参玄根以比寿,饮元气以充肠。戏旸谷而徘徊,冯炎洲而抑扬。

俄而希有鸟见谓之曰:伟哉鹏乎,此之乐也。吾右翼掩乎西极,左翼蔽乎东荒。跨蹑地络,周旋天纲。以恍惚为巢,以虚无为场。我呼尔游,尔同我翔。于是乎大鹏许之,欣然相随。此二禽已登于寥廓,而斥鷃之辈,空见笑于藩篱。

大鹏赋·并序拼音解读

yú xī yú jiāng líng ,jiàn tiān tái sī mǎ zǐ wēi ,wèi yú yǒu xiān fēng dào gǔ ,kě yǔ shén yóu bā jí zhī biǎo 。yīn zhe dà péng yù xī yǒu niǎo fù yǐ zì guǎng 。cǐ fù yǐ chuán yú shì ,wǎng wǎng rén jiān jiàn zhī 。huǐ qí shǎo zuò ,wèi qióng hóng dá zhī zhǐ ,zhōng nián qì zhī 。jí dú jìn shū ,dǔ ruǎn xuān zǐ dà péng zàn ,bǐ xīn lòu zhī 。suí gèng jì yì ,duō jiāng jiù běn bú tóng 。jīn fù cún shǒu jí ,qǐ gǎn chuán zhū zuò zhě ?shù kě shì zhī zǐ dì ér yǐ 。qí cí yuē :

nán huá lǎo xiān ,fā tiān jī yú qī yuán 。tǔ zhēng róng zhī gāo lùn ,kāi hào dàng zhī qí yán 。zhēng zhì guài yú qí xié ,tán běi míng zhī yǒu yú 。wú bú zhī qí jǐ qiān lǐ ,qí míng yuē kūn 。huà chéng dà péng ,zhì níng pēi hún 。tuō qí liè yú hǎi dǎo ,zhāng yǔ máo yú tiān mén 。shuā bó xiè zhī chūn liú ,xī fú sāng zhī cháo tūn 。chǎn hè hū yǔ zhòu ,píng líng hū kūn lún 。yī gǔ yī wǔ ,yān méng shā hūn 。wǔ yuè wéi zhī zhèn dàng ,bǎi chuān wéi zhī bēng bēn 。

nǎi juě hòu dì ,jiē tài qīng 。gèn céng xiāo ,tū zhòng míng 。jī sān qiān yǐ jué qǐ ,xiàng jiǔ wàn ér xùn zhēng 。bèi yè tài shān zhī cuī wéi ,yì jǔ zhǎng yún zhī zòng héng 。zuǒ huí yòu xuán ,shū yīn hū míng 。lì hàn màn yǐ yāo jiǎo ,gòng chāng hé zhī zhēng róng 。bò hóng méng ,shàn léi tíng 。dòu zhuǎn ér tiān dòng ,shān yáo ér hǎi qīng 。nù wú suǒ bó ,xióng wú suǒ zhēng 。gù kě xiǎng xiàng qí shì ,fǎng fó qí xíng 。

ruò nǎi zú yíng hóng ní ,mù yào rì yuè 。lián xuān tà tuō ,huī huò xī hū 。pēn qì zé liù hé shēng yún ,sǎ máo zé qiān lǐ fēi xuě 。miǎo bǐ běi huāng ,jiāng qióng nán tú 。yùn yì hàn yǐ bàng jī ,gǔ bēn biāo ér zhǎng qū 。zhú lóng xián guāng yǐ zhào wù ,liè quē shī biān ér qǐ tú 。kuài shì sān shān ,bēi guān wǔ hú 。qí dòng yě shén yīng ,qí háng yě dào jù 。rèn gōng jiàn zhī ér bà diào ,yǒu qióng bú gǎn yǐ wān hú 。mò bú tóu gān shī zú ,yǎng zhī zhǎng yù 。

ěr qí xióng zī zhuàng guān ,yǎng zhá hé hàn 。shàng mó cāng cāng ,xià fù màn màn 。pán gǔ kāi tiān ér zhí shì ,xī hé yǐ rì yǐ páng tàn 。bīn fēn hū bā huāng zhī jiān ,yǎn yìng hū sì hǎi zhī bàn 。dāng xiōng yì zhī yǎn zhòu ,ruò hún máng zhī wèi pàn 。hū téng fù yǐ huí zhuǎn ,zé xiá kuò ér wù sàn 。

rán hòu liù yuè yī xī ,zhì yú hǎi méi 。xū yì jǐng yǐ héng zhù ,nì gāo tiān ér xià chuí 。qì hū yāng mǎng zhī yě ,rù hū wāng huáng zhī chí 。měng shì suǒ shè ,yú fēng suǒ chuī 。míng zhǎng fèi wèi ,yán luán fēn pī 。tiān wú wéi zhī chù lì ,hǎi ruò wéi zhī kuí ní 。jù áo guàn shān ér què zǒu ,zhǎng jīng téng hǎi ér xià chí 。suō ké cuò liè ,mò zhī gǎn kuī 。wú yì bú cè qí shén guài zhī ruò cǐ ,gài nǎi zào huà zhī suǒ wéi 。

qǐ bǐ fū péng lái zhī huáng hú ,kuā jīn yī yǔ jú shang ?chǐ cāng wú zhī xuán fèng ,yào cǎi zhì yǔ jǐn zhāng 。jì fú yù yú líng xiān ,jiǔ xùn rǎo yú chí huáng 。jīng wèi yīn qín yú xián mù ,yuán jū bēi chóu hū jiàn shāng 。tiān jī jǐng xiǎo yú pán táo ,qūn wū xī yào yú tài yáng 。bú kuàng dàng ér zòng shì ,hé jū luán ér shǒu cháng ?wèi ruò zī péng zhī xiāo yáo ,wú jué lèi hū bǐ fāng 。bú jīn dà ér bào měng ,měi shùn shí ér háng cáng 。cān xuán gēn yǐ bǐ shòu ,yǐn yuán qì yǐ chōng cháng 。xì yáng gǔ ér pái huái ,féng yán zhōu ér yì yáng 。

é ér xī yǒu niǎo jiàn wèi zhī yuē :wěi zāi péng hū ,cǐ zhī lè yě 。wú yòu yì yǎn hū xī jí ,zuǒ yì bì hū dōng huāng 。kuà niè dì luò ,zhōu xuán tiān gāng 。yǐ huǎng hū wéi cháo ,yǐ xū wú wéi chǎng 。wǒ hū ěr yóu ,ěr tóng wǒ xiáng 。yú shì hū dà péng xǔ zhī ,xīn rán xiàng suí 。cǐ èr qín yǐ dēng yú liáo kuò ,ér chì yàn zhī bèi ,kōng jiàn xiào yú fān lí 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

李白 李白 李白(701─762),字太白,号青莲居士,祖籍陇西成纪(今甘肃省天水县附近)。先世于隋末流徙中亚。李白即生于中亚的碎叶城(今吉尔吉斯斯坦境内)。五岁时随其父迁居绵州彰明县(今四川省江油县)的青莲乡。早年在蜀中就学漫游。青年时期,开始漫游全国各地。天宝初,因道士吴筠的推荐,应诏赴长安,供奉翰林,受到唐玄宗李隆基的特殊礼遇。但因权贵不容,不久即遭谗去…详情

大鹏赋·并序原文,大鹏赋·并序翻译,大鹏赋·并序赏析,大鹏赋·并序阅读答案,出自李白的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.nulog.cn/shi/62435.html

诗词类别

李白的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语